A A A
  • Gazeta Wyborcza 09.10.2004
    Gazeta Wyborcza 09.10.2004

WARSZAWA 2004 - " Powrót do źródeł pamięci "

 

SYNAGOGA  IM. NOŻYKÓW - VII DNI KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ

 

 


Holiday of the Nation of the Book

6 October 2004

The opening of the 7th Jewish Book Days will take place Oct. 10 at 12 noon on 6 Twarda St. It will be accompanied by an exhibition of paintings by Bartłomiej Michałowski titled A Journey Into the Memory-Shtetl. Over five days, books on Jewish culture in Polish and English will be presented and sold. There will be meetings with writers, film screenings, and song, calligraphy and cutout workshops. The event's goal is to popularize the Yiddish language and Jewish culture.

Jewish Book Days will last until Oct. 14. The event will take place on 6 Twarda St., in the neighboring Nożyków Synagogue, and in the Austrian Culture Center, 8 Próżna


 

GAZETA WYBORCZA LUBLIN Sobota-niedzlela 9-10 października 2004

Michałowski u Nożyków

Wystawa Bartłomieja Michalowskiego Podróż do pamięci - sztetł" otworzy w niedzielę o godz. 12 VII Dni Książki Żydowskiej w Warsza­wie. Akwarele z cyklu Szteti" zostaną wystawione w synagodze im. No­żyków jedynym z kilkuset warszawskich domów modlitewnych, który przetrwał II wojnę światową

 

Czterdziestolatek, z wykształcenia prawnik, z zawodu - malarz, który ukoń­czył plenerową akademię sztuk w Kazi­mierzu Dolnym. Prowadzi dwie galerie autorskie, właśnie w Kazimierzu przy Lubelskiej i w Lublinie przy Grodzkiej. Ta druga ma charakter otwarty, Micha­łowski zaprasza tu na kameralne wy­stawy szerokie grono malarzy, ta­kich jak StasysEi-drigevicius, Le­szek Mądzik, Piotr Fąfrowicz, Andrzej Jałowiń-ski i innych. Pod­czas wernisaży galeria przy Grodzkiej zmienia się w barwne cen­trum artystyezno--kulinarne.

 

Pierwszą na­malowałem sy­nagogę w Kazi­mierzu, nawet jeżeli nie na pla­nie pierwszym,to w tle. Potem tę we Włodawie, Szcze-brzeszynie, Zamo­ściu..- mówi ma­larz. Akware­le Mi­chalowskiego zachowują wielokulturowy pejzaż wschodu Polski, przenosząc na papier stare kościoły, cerkiewki, syna­gogi.

 

Synagoga Nożyków przy Twardej jest jedynym domem modlitewnym z kilku­set istniejących w Warszawie, który prze­trwał II wojnę światową. Została wznie­siona na przełomie XIX i XX wieku w stylu orientalnym jako prywatny dom modlitewny przez Zelmana i Rywkę No­żyków. Odrestaurowana pod koniec lat 80., nadal pełni funkcje religijne, jest też swoistym centrum kultury.

Na trwające do 14 października VII Dni Książki Żydowskiej złoży się kil­kadziesiąspotkań z au­torami i dy­skusji - na­wet na temat motywów żydowskich w komik­sie. Będą kiermasze książki, a także m.in. war­sztaty kali­grafii, poka­zy filmowe koncerty.

 

Grzegorz zefczuk