A A A
  • Moon
    Moon
  • Morning on Jerusalem Hills
    Morning on Jerusalem Hills

Diti Rav-Ner przy Grodzkiej 19

" Harmonia - Harmony ", to tytuł najnowszej wystawy izraelskiej artystki Diti Rav-Ner, prywatnie żony nowego Ambasadora Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner.

Urodzona w Tel Awiwie artystka zaprezentuje 33 prace wykonane w technice miękkiej pasteli.

 Wernisaż 8 października 2009 o godz.18  w "Galerii Autorskiej Michałowski"

 w Lublinie przy ul.Grodzkiej 19.   Diti Rav-Ner mówi sama o sobie... 

 

I was born in Tel Aviv.

Urodziłam się w Tel Awiwie.

 

I studied in “Avni” Art School, 4 years - Fine Art

Przez 4 lata studiowałam sztukę w Szkole Plastycznej “Avni”.

 

Exhibitions:

Wystawy

1979 - Group exhibition, Jerusalem

1979 – wystawa grupowa, Jerozolima

1981- Jewish Center, Helsinki

1981 – Centrum Żydowskie, Helsinki

1984 - French Culture Center, Bucharest

1984 – Francuskie Centrum Kultury, Bukareszt

2004 - Jerusalem Theatre, Group Exhibition, Jerusalem

2004 – Teatr Jerozolimski, wystawa grupowa, Jerozolima

2005 - Collier-Bristow Gallery, London

2005 – Galeria Collier-Bristow, Londyn

2006 – Beit Belgia, Uniwersytet Hebrajski, Jerozolima

2006 - Beit Belgia, Hebrew University, Jerusalem

2007 - Jerusalem Theatre, Paintings with Poetry, Jerusalem

2007– Teatr Jerozolimski, Malarstwo i Poezja, Jerozolima

 

 

About myself as a painter.

Ja jako malarka:

As long as I remember myself I have been painting.

Throughout this time I have studied various paintings techniques.

I have travelled a lot and lived in many countries, (life as a Diplomat’s wife…)

I consider myself to be mainly a very curious person and I am interested in interested in a wide range of things, from being a Biologist, an Alexander Technique Teacher and an Homeopath, All adds as to a very special way of capture our surrounding, which I see as “Horizons of the soul” set on paper.

I consider my style of painting to be an abstract expressionism.

Maluję odkąd pamiętam. Przez ten czas udało mi się nauczyć wielu różnych technik malarskich. Zawsze dużo podróżowałam, jak również miałam okazję mieszkać w wielu krajach [życie żony dyplomaty…]. W moich oczach jestem przede wszystkim bardzo ciekawska osobą i moje zainteresowania obejmują wiele różnych dziedzin: od bycia biologiem z wykształcenia, poprzez nauczanie Techniki Aleksandra, aż po homeopatię.

Wszystko to pozwala mi oddawać otaczający mnie świat w bardzo szczególny sposób, który ja nazywam „Horyzontami duszy”, przelanymi na papier.

Określam mój styl malarstwa jako abstrakcyjny ekspresjonizm.

For many years I used to paint with Tempera, a technique I learned in Helsinki from a priest, who painted Icons.

 

Przez wiele lat malowałam temperą, techniką, której nauczył mnie w Helsinkach pewien duchowny, malujący ikony.

 

Last 6 years I am painting with soft pastels on paper, so the crayons and my hands are part of the creative process and I capture the images which are locked inside and set them free on the paper.

So each new, clean paper is a challenge, I feel like the paper gives way to the colors and both are dancing together until they reach a peaceful harmony.

 

Od 6 lat maluję miękkimii pastelami na papierze, w związku z tym zarówno narzędzia malarskie, jak i moje dłonie są elementami procesu twórczego. Staram się przechwycić obrazy, które widzę i uwolnić je na papierze.

Dlatego też każdy nowy, czysty arkusz papieru jest dla mnie wyzwaniem, czuję jak gdyby papier poddawał się (ustępował) kolorom, łącząc się w tańcu, aż do momentu osiągnięcia harmonii.

 

I write poetry (Hebrew), words inspire colours and colours create words.

Jestem również poetką, piszę w języku hebrajskim.

Słowa, które powstają, są inspirowane kolorami, i odwrotnie – kolory przelewane na papier inspirowane są słowami.

 

Since last April I live in Warsaw, I have been travelling a lot through beautiful and painful Poland.

My current paintings are influenced by those beautiful views of Poland and of its painful memory.

 

Od kwietnia mieszkam w Warszawie i bardzo dużo podróżuję po Polsce, która jest niezwykle piękna, ale niestety również naznaczona piętnem bolesnej historii, stanowiącym inspirację dla moich najnowszych prac.


 

Organizatorzy wystawy:  Towarzystwo Jana Karskiego, Galeria Autorska Michałowski, Wydawnictwo Drukarnia L-Print-Z.Lemiech,

Współpraca: L'Hotel WAKSMAN, Lubelska Izba Rzemieślnicza, Foto QFS, iNOVATOR, Mandragora-Jewish Pub